Events Held

Samskara diksha shivira-s

 

Mitravinda shrauta ishti 2017

 

Samaveda parayanam 2017

 

Chaturmasya 2017

 

Mitravinda shrauta ishti 2018

 

Rgveda shankhayana parayanam 2018

 

Samaveda parayanam 2018

Link to Originial Vaidika Bharata Website - CLICK HERE